Informácie | O programe

<< O textoch | ^Informácie | Autorské práva, šírenie >>

Download

Zdrojové kódy je možné stiahnuť v sekcii Download (obsahujú aj pokyny pre kompiláciu).

Ako to funguje

Základom celého on-line breviára je program, ktorý vytvára v prvom rade výsledné modlitby, okrem toho však aj iné stránky: úvodný formulár na výber možností, tabuľku pohyblivých slávení atď (ktorým sa venujeme osobitne). Najzaujímavejšou a nesporne najťažšou časťou je však samotné vytváranie modlitby. Program vykoná nasledujúce kroky:

 1. spracuje vstupné nastavenia (dátum, prípadne ďalšie preferencie používateľa), ktoré boli programu zadané vo forme parametrov, a to:
  1. vo forme internetového odkazu v prípade kliknutia na odkaz (napr. pri kliknutí na dátum aktuálneho dňa, ktorý sa zobrazí na úvodnej stránke, napr. "3. júla 2003", ide o odkaz http://breviar.sk/cgi-bin/l.cgi?qt=pdt&d=3&m=7&r=2003; tzv. GET metóda získania a odovzdávania parametrov),
  2. z úvodného vstupného formulára (napr. po vybratí možnosti "tabulka dátumov pohyblivých slávení od roku [rok] do roku [rok]" a stlačení tlačidla "Zobraz"; tzv. POST metóda získania a odovzdávania parametrov),
  3. kombinovaným spôsobom, ako je to po stlačení tlačidla "Detaily...", kde sa časť údajov posiela GET metódou a časť POST metódou.
 2. na základe vybratého slávenia a nastavení vhodne pospája texty, čím vznikne text požadovanej modlitby.

V prípade hlbšieho záujmu si pozrite podrobnejší popis, ako program funguje.

Čo je na to použité

Použité je nasledujúce:

 1. Nástroj Un-CGI 1.10, autor Steven Grimm, a to na parsovanie vstupu z prehliadača do programu.
 2. Nástroj cgiutils 1.1 z diela The CGI Book, autor William E. Weinman, web, mail.
 3. Časť kódu pre vkladanie textov do výstupu kedysi napísal kamarát Miro Murgaš, čím mu ďakujem za jeho láskavé poskytnutie.
 4. Ostatné časti kódu som vytvoril ja, a teda za ne aj nesiem zodpovednosť. Zdrojové kódy je možné stiahnuť v sekcii Download (obsahujú aj pokyny pre kompiláciu).

Off-line verzia

Existuje aj off-line verzia breviára, teda program pod OS Windows 7/8/10, ktorý generuje stránky v podobe HTML súborov na lokálnom disku počítača bez potreby pripojenia k internetu. Dá sa stiahnuť z tejto Download časti (môžete si stiahnuť zdrojové kódy a aplikáciu skompilovať a zlinkovať sami).

Okrem toho existuje command-line verzia, ktorá môže byť spustená klasickým spôsobom (viď zoznam parametrov) alebo v tzv. batch móde (dávkové spracovanie), keď pre určité dvoma dátumami ohraničené obdobie vytvorí dávkový súbor (skript), ktorý po spustení generuje modlitby pre dané obdobie. Tento spôsob použitia sa značne líši od ostatných, preto ho popisujeme na osobitnom mieste.


OAMDG
Copyrights detailed
Copyright 1999-2024 © Juraj Vidéky. All rights reserved.

Posledná aktualizácia: 2017-07-26
© 1999-2024 Juraj Vidéky