Imprimatur

^ Hlavná stránka

Schválenie pre internet

Kánonické právo obsahuje požiadavky pre odsúhlasenie a publikáciu literatúry (kán. 838). Tlačené verzie publikácií schválených biskupom preto Imprimatur majú. Tieto kánony sa dotýkajú masovokomunikačných prostriedkov vo všeobecnosti, ale Internet nie je špeciálne spomenutý. Podľa konzultácií s cirkevnými právnikmi preto ani nie sú dôvody či možnosť udelenia Imprimatur na webstránky.

Liturgia hodín

V prípade liturgických kníh sa však nepostupuje tak, ako pri obyčajnej literatúre. Kánony 822 a 823 pre schvaľovanie liturgických kníh, medzi nimi aj Liturgie hodín, hovoria o tom, že vydávať liturgické knihy prináleží Apoštolskej stolici, ktorá zároveň posudzuje preklady do národných jazykov (prekladom sú poverené konferencie biskupov).

Liturgické knihy latinského obradu v národných jazykoch sú vlastne vždy len prekladom z latinčiny. Preto musia mať jednak potvrdzovací dekrét k prekladu od Kongregácie pre bohoslužbu a disciplínu sviatostí, jednak dekrét konferencie biskupov alebo liturgickej komisie konferencie biskupov. Texty použité v tomto on-line breviári majú takéto schválenie vo forme dekrétu (samostatne pre každý zväzok LH).

Súhlas na publikovanie textov

Keďže autorské práva na slovenský preklad oficiálneho latinského znenia LH vlastní Liturgická komisia KBS (LK KBS), bolo potrebné získanie súhlasu na publikovanie textov na stránkach. Dňa 29. apríla 2013 dal predseda LK KBS Mons. Stanislav Stolárik takýto súhlas. Viac si môžete si prečítať tu, kde sú tiež informácie o udelení súhlasov na použitie vlastných častí (proprií) pre rehole, kongregácie a rehoľné rodiny.

Kódex kánonického práva, výňatky

Kán. 822 Kán. 823 Kán. 838

Poďakovanie

Za konzultácie v problematike kánonického práva: ICDr. Juraj Spuchľák, ThLic. Mgr. Adam Sýkora, Ph.D., ThLic. Andrej Krivda.

Odkazy


© 1999-2024 Juraj Vidéky