Ďalšie otázky o Liturgii hodín

^ Hlavná stránka | Často kladené otázky... >> | Podnety, nápady, návrhy... >> | Vaše postrehy >> | Chcem sa modliť... >>
Prečo sú mnohé záverečné modlitby odlišné od tlačeného vydania?
Rozdiely v kolektách (tak sa tiež nazývajú záverečné modlitby) sú dané tým, že pre náš projekt a alikácie používame najnovšie znenie modlitieb z 3. typického vydania Rímskeho misála. Tieto modlitby sa používajú aj vo svätej omši a cieľom projektu je prinášať aktuálne znenie liturgických textov, aby sa v jednote celej liturgie používalo rovnaké znenie. Najvýznamnejšie úpravy v preklade môžete nájsť na tomto odkaze na stránkach Liturgickej komisie KBS.

Prečo sú texty niektorých starozákonných chválospevov odlišné od tlačeného vydania?
Ide najmä o dva rozdiely v chválospevoch, uvedených v I. zväzku LH (Jdt 16 a Tob 13), pričom odlišne sú uvedené v II. – IV. zväzku LH aj v jednozväzkovom vydaní (Rím aj Trnava). Keďže zväzok I LH sa prekladal ako prvý, prekladatelia zrejme čerpali zo starších pracovných textov; vo zvyšných zväzkoch už sú chválospevy preložené v súlade s typickým vydaním.
Jdt 16: V slovenskom vydaní vo zväzku I (str. 610) je referencia „Jdt 16, 1-2a. 13-15“, prvá strofa končí veršom 2a (Ty si Boh, čo potiera vojny.), potom pokračuje až veršom 13 (Zaspievam môjmu Bohu novú pieseň...), aj v jednozväzkovom je to správne, nachádza sa tam celý verš 2, ako používame na webe a v aplikáciách.
Tob 13: V slovenskom vydaní zv. I (str. 596-597) chýba časť chválospevu; chválospev má len verše Tob 13, 2-5b. 6f-8; latinský zv. I, str. 605-606 rovnako ako napr. zv. III, str. 636-637, ktorý obsahuje celé znenie, rovnako ako slovenský jednozväzkový breviár. Takéto kompletné znenie používame aj na webe a v aplikáciách.

Prečo sú niektoré antifóny v online Liturgii hodín odlišné od antifón v tlačenom vydaní?
Až na jedinú výnimku sú v latinskom typickom znení antifóny k chválospevom vešpier 2. a 4. týždňa žaltára rovnaké. Keďže zväzok I LH sa prekladal ako prvý, pričom neobsahuje tieto antifóny pre 4. týždeň, pri preklade ďalších zväzkov sa len doprekladali tieto chýbajúce antifóny pre 4. týždeň žaltára. Tieto preklady pre 4. týždeň žaltára sú lepšie, presnejšie a vernejšie latinskému typickému vydaniu. Prekladatelia si ale nevšimli, že v latinskom typickom vydaní sú zhodné s antifónami pre 2. týždeň žaltára (ktoré ponechali bez opráv).
Preto v slovenskej LH (zväzky II, III a IV) sa tieto antifóny líšia. V online verzii mám naprogramovanú logiku podľa latinského typického vydania, a teda používam len 2. týždeň. Rozhodol som sa preto vziať znenia zo slovenského prekladu antifón 4. týždňa žaltára, čo pre používateľa znamená, že antifóny sú zjednotené, rovnaké pre 2. aj 4. týždeň žaltára (oboje sú schválené; len sa použije práve jedna z dvojice, a to tá, ktorá presnejšie zodpovedá latinskej pôvodine). Antifóny k chválospevom vešpier 2. a 4. týždňa žaltára: Pre nedeľu, štvrtok a piatok sú latinské aj slovenské antifóny zhodné pre 2. a 4. týždeň žaltára, preto ich v tabuľkách neuvádzame.
Latinské druhé typické vydanie:
deň zhodne 2. aj 4. týždeň žaltára
pondelok Propósuit Deus in plenitúdine témporum instauráre ómnia in Christo.
I, 687-688; II, 1013-1014. 1213-1214; III, 756-757. 1017-1018; IV, 706-707. 967-968
utorok Dignus est Agnus, qui occísus est, accípere glóriam et honórem.
[zv. I a II uvádzajú v antifóne čiarky, zv. III a IV neuvádzajú; text je rovnaký]
I, 700; II, 1028-1029. 1227; III, 775. 1035-1036; IV, 725. 985-986
streda In ipso sóndita sunt univérsa, et ómnia in ipso constant.
I, 713-614; II, 1044-1045. 1239-1240; III, 794-795. 1053-1054; IV, 744-745. 1003-1004
Slovenský preklad LH:
deň 2. týždeň žaltára 4. týždeň žaltára
pondelok Boh si predsavzal zjednotiť v Kristovi ako v hlave všetko v plnosti času.
I, 696-697; II, 1194-1195; III, 875-876; IV, 817-818
Boh si predsavzal obnoviť v plnosti času všetko v Kristovi.
II, 1431-1432; III, 1193-1194; IV, 1135-1136
utorok Hoden je Baránok, ktorý bol zabitý, prijať česť a slávu.
I, 711-712; II, 1211-1212; III, 899-900; IV, 841-842
Hoden je Baránok, ktorý bol zabitý, prijať slávu a česť.
II, 1447; III, 1216-1217; IV, 1158-1159
streda Pre neho bolo stvorené všetko a všetko v ňom spočíva.
I, 727-728; II, 1230-1231; III, 923-924; IV, 865-866
V ňom bolo stvorené všetko a všetko v ňom spočíva.
II, 1463-1464; III, 1238-1239; IV, 1180-1181

Prečo je v online Liturgii hodín uvedené „plesajme“ a v tlačenom vydaní „jasajme“?
Chválospev „Aleluja. Spása, sláva“ zo Zjv 19, 1-2. 5-7 (používa sa v druhých nedeľných vešperách každého týždňa žaltára), by mal rešpektovať liturgický preklad. Ten sa medzičasom opravoval; upravené texty sú schválené príslušnou kongregáciou a použité sú v lekcionároch aj vydaniach Biblie od SSV (nakoľko ide o NZ, ktorý je vo vydaniach Písma od SSV spolu so žalmami podľa liturgického prekladu).
Sloveso „jasajme“ (verš Zjv 19, 7) som preto v online LH nahradil slovesom „plesajme“, ako má liturgický preklad. (Zmena v LH by vyžadovala revíziu LH, ktorá sa od prvého vydania nekonala; revidované vydanie by potrebovalo schválenie (recognitio) príslušnou kongregáciou, čo vyžaduje dlhý čas.)
S tým súvisí úprava antifón: Vo veľkonočnom období pre tento chválospev v nepárne veľkonočné nedele (3., 5. a 7. veľkonočná nedeľa, zv. II, str. 672. 794. 942) je antifóna: „Aleluja. Začal kraľovať náš Pán; jasajme a vzdávajme mu slávu. Aleluja.“ Tak, ako je v liturgickom preklade, verš 7, slovo „plesajme“, má byť aj v týchto antifónach. Totiž latinská pôvodina antifóny (vol. II, p. 578. 678. 797) má presný citát Neuvulgáty, text Ap 19, 7, ktorý v liturgickom preklade (exsultémus) znie: „Radujme sa a plesajme, vzdávajme mu slávu“, teda malo by byť aj v antifóne „plesajme“. Správne má antifóna znieť: „Aleluja. Začal kraľovať náš Pán; plesajme a vzdávajme mu slávu. Aleluja.“

Prečo je v online Liturgii hodín uvedené „Pán“ a v tlačenom vydaní „Jahve“?
Božie meno „JHVH“ (posvätný tetragram = štvorpísmenie, v odbornej literatúre aj YHWH) sa v slovenskom katolíckom preklade podľa Neovulgáty prepisuje „Jahve“. Tento preklad vznikol v r. 1986, takto sa to používalo aj v lekcionároch.
V roku 2008 vydala Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí dokument List biskupským konferenciám o „Božom mene“ (online dostupný tu ako HTML), v ktorom v nadväznosti na inštrukciu Liturgiam authenticam tejto kongregácie (z roku 2001, online dostupná tu ako PDF) ustanovuje: „počas liturgických slávností, v piesňach a v modlitbách nech sa nepoužíva ani nech sa nevyslovuje Božie meno vo forme tetragramu JHVH“. V slovenčine sú možné varianty „Pán“, „PÁN“ (verzálky) resp. „Pán“ (kapitálky); v slovenskom ekumenickom preklade (Slovenská ekumenická biblia – SEB, 2007) sa používa „Hospodin“. Preto sme sa rozhodli rešpektovať tieto normy Cirkvi a v súlade s novým vydaním lekcionárov, kde sa zmenilo „Jahve“ na „Pán“, sme zvolili štandardný spôsob použitím kapitálok (aj kvôli odlíšeniu od „Pán“ písaného normálnym spôsobom).

Prečo modlitba Otčenáš je v Liturgii hodín odlišná od textu v liturgickom preklade Svätého Písma?
Túto otázku som dostal od jednoho používateľa, ktorý ma upozornil, že v liturgickom preklade Biblie (do slovenčiny podľa Neovulgáty preložila SLK, 1986) sa v Mt 6, 9-13 nachádza trocha iný text, najmä odlišný v tom, že v Písme je „zbav nás Zlého“, kým v Liturgii hodín je „zbav nás zlého“.
Breviár ako aj ostatné liturgické knihy maju v oficiálnom latinskom znení „malo“ a nikdy to neuvádzali s veľkym písmenom. Aj liturgická tradícia sa vždy pohybovala v tomto smere.
Prekladová interpretácia (zlo ako osoba) je v latinskom texte dosť ťažko uplatniteľná, ale uvádza sa to tak Neovulgáte (s veľkým „M“, „Malo“, v slovenskom preklade s veľkým „Z“).
Pre objasnenie odlišnosti si stačí uvedomiť, že liturgická prosba „zbav nás zlého“ má širší záber, nakoľko prosíme o zbavenie zla ako akejkoľvek nepríjemnosti (čo zahŕňa aj ochranu pred Zlým – diablom), a teda zároveň prosíme o ochranu od zla ako osoby.
Liturgický text modlitby Otčenáša bol vždy trochu odlišný od Písma (aj v gréčtine), napr. v Neovulgáte sa uvádza „panem nostrum supersubstantialem“, kým liturgická modlitba má „panem nostrum cotidianum“ (tak aj KKC). Pre zaujímavosť uvádzame oficiálne latinské znenia Modlitby Pána:
Text Otčenáša podľa:
Neovulgáty (Mt 6, 9-13)
Nova Vulgata Bibliorum Sacrorum Editio *

Pater noster, qui es in caelis,
sanctificetur nomen tuum,
adveniat regnum tuum,
fiat voluntas tua,
sicut in caelo, et in terra.
Panem nostrum supersubstantialem da nobis hodie;
et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris;
et ne inducas nos in tentationem,
sed libera nos a Malo.

Katechizmu (č. 2759)
Catechismus Catholicae Ecclesiae *

Pater noster qui es in caelis:
sanctificetur Nomen Tuum;
adveniat Regnum Tuum;
fiat voluntas Tua,
sicut in caelo, et in terra.
Panem nostrum cotidianum da nobis hodie;
et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris;
et ne nos inducas in tentationem;
sed libera nos a Malo.

Liturgie hodín a Rímskeho misála
Liturgia horarum & Missale Romanum

Pater noster, qui es in caelis:
sanctificétur nomen tuum;
advéniat regnum tuum;
fiat volúntas tua, sicut in caelo, et in terra.

Panem nostrum cotidiánum da nobis hódie;
et dimítte nobis débita nostra,
sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris;
et ne nos indúcas in tentatiónem;
sed líbera nos a malo.


Prečo sú liturgické farby v Liturgii hodín odlišné od farieb na svätej omši/v direktóriu?
Táto otázka sa týka v podstate len Veľkonočného trojdnia (jeden používateľ napísal: „Uvádíte pro Zelený čtvrtek a Bílou sobotu liturgické barvy fialové, zatímco katolické kalendáře mají Zelený čtvrtek s bílou barvou a Bílou sobotu nestejně, protože v ní se mše svatá neslouží až vigilie vzkříšení s bílou.“)
Konzultoval som túto problematiku s liturgistami. Liturgia hodín vo všeobecnosti súvisí s liturgiou eucharistie (so svätou omšou daného dňa). Avšak v prípade Trojdnia je situácia špecifická. Na týchto stránkach uvádzame liturgickú farbu tak, aby zodpovedala sláveniu Liturgie hodín.
Zelený štvrtok: Ak sa to týka obdobia, tak samozrejme má byť fialová farba. Ak sa to týka (eucharistického) slávenia, tak Zelený štvrtok (obe sväté omše) majú mať bielu farbu. Liturgia hodín však nepripomína ustanovenie Eucharistie (a tí, čo sa zúčastnili liturgickej spomienky na svätej omši, už sa vešpery zo Zeleného štvrtka nemodlia). Takže správne je fialová farba (prípadne chceme byť úplne presní, tak fialová/biela farba).
Biela sobota: Nekoná sa žiadna eucharistická slávnosť, až vigília Veľkonočnej nedele, takže pokiaľ ide čisto o Bielu sobotu, správne má byť fialová farba, nakoľko aj vešpery sú ešte súčasťou Bielej soboty (v Liturgii hodín nemá Veľkonočná nedeľa prvé vešpery).

Prečo sú v Pôstnom období na konci ranných chvál a vešpier antifóny a ďalšia modlitba?
Táto otázka sa týka slávení spomienok a ľubovoľných spomienok, ktoré v Pôstnom období a v poslednom týždni Adventného obdobia vypadávajú a je možné ich sláviť len „pro commemoratione“ (v slovenčine nie úplne šťastne preložené „na spomienku“, lepší preklad by bol „ako pripomienka/pripomenutie“ ako odlíšenie od „spomienky“ resp. „ľubovoľnej spomienky“ ako stupňov slávenia).
Tieto slávenia „na pripomienku“ sa neslávia, modlitba je celá ako z férie (bežného dňa príslušného liturgického obdobia), iba po záverečnej modlitbe dňa (kolekte) sa pripája antifóna na Benediktus/Magnifikat a kolekta zo spomienky svätca. V posvätnom čítaní sa po druhom čítaní z férie pripojí (druhé) čítanie a kolekta zo spomienky svätca.


Nenašli ste odpoveď na svoju otázku?

Ak ste nenašli odpoveď na svoju otázku, ktorá sa týka Liturgie hodín, skúste ešte pozrieť do časti Často kladené otázky o Liturgii hodín a stránkach.
Ak máte iné otázky, prosím, kontaktujte ma.

Posledná aktualizácia: 2023-05-11
© 1999-2024 Juraj Vidéky